УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ

НА ПОРТАЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ А1

1. Настоящите условия за достъп и ползване на портала за управление на услуги А1 (за краткост Условия) уреждат условията и отношенията по повод достъпа и ползване на портала за управление на услуги А1 между

1) „А1 България“ ЕАД с ЕИК: 131468980 и седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Кукуш“ № 1

и

2) всяко едно физическо и/или юридическо лице и/или друг правен субект (за краткост Потребител), който ползва предоставяните от А1 обществени електронни съобщителни услуги или други услуги.
 

2. Потребителят се обвързва и се задължава да спазва настоящите Условия при осъществяване на което и да е от следните действия: зареждане (отваряне) на Интернет страницата на портала за управление на услуги А1; регистриране в портала за управление на услуги А1; осъществяване на достъп до и/или в портала за управление на услуги А1; осъществяване на конклудентни действия, като заявяване на потребителско име и/или парола за достъп до портала за управление на услуги А1 и други такива. С осъществяване на което и да е от изброените в предходното изречение действия, Потребителят дава своето изрично съгласие предоставените негови лични данни да бъдат обработвани от А1 за целта на предоставяне на достъп и ползване на портала за управление на услуги А1, както и за осъществяване на контакт с Потребителя по всякакви въпроси.
 

3. Порталът за управление на услуги А1, достъпа до него, предлаганите в него услуги и/или настоящите Условия могат да бъдат променени от А1 по всяко време. Промените влизат в сила от момента на осъществяване на съответната промяна и/или от публикуване на същата в портала за управление на услуги А1 и/или от друг изрично посочен от А1 момент.
 

4. Достъпът до портала за управление на услуги А1 и неговата функционалност се осъществява посредством парола и потребителско име за достъп, които се получават след регистрация, като Потребителят носи отговорност за опазването на нужните данни за регистрация от неправомерно узнаване от трети лица.
 

5. Потребителят е длъжен да пази своите парола и потребителско име, да не ги разкрива и/или разгласява и/или предоставя на трети лица, като предприема всички нужни мерки, паролата и потребителското му име да не стават достояние на трети лица.
 

6. Всяко ползване на потребителско име и парола, включително чрез създадени от този Потребител допълнителни регистрации и/или заявки, се счита, че е извършено от лицето, на което те са предоставени от А1 и обвързва това лице, независимо дали е разрешило и/или одобрило ползването на потребителското име и паролата му, освен ако докаже че те са узнати по противоправен начин от трето лице.
 

7. А1 не носи отговорност за настъпили вреди и/или други последици от неспазването от страна на Потребителя на неговото задължение по т. 5 от настоящите Условия.
 

8. Електронните изявления, потвърдени чрез потребителското име и парола създадени от лицето ползвател на съответните услуги на А1, ще имат валидност като със саморъчен подпис, по силата на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронния подпис.
 

9. Отношенията по повод достъпа и ползване на портала за управление на услуги А1 се прекратяват с прекратяване на облигационните отношения по повод ползването на предоставяните от А1 на Потребителя обществени електронни съобщителни услуги или други услуги. В този случай, се заличава регистрацията на Потребителя в портала за управление на услуги А1.
 

10. А1 има право незабавно да ограничи и/или прекрати достъпа на Потребителя до портала за управление на услуги А1, в случай, че:
а) се установи или основателно може да се предположи, че Потребителят разпространява посредством използване на порлата за управление на услуги А1 съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и такива с порнографско съдържание.
б) се установи или основателно може да се предположи, че Потребителят с действията си накърнява доброто име на А1 и/или трети лица, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите, включително и на други оператори;
в) се установи, че трето лице е придобило неправомерно достъп до портала за управление на услуги А1 посредством парола и потребителско има на Потребителя и/или третото лице неправомерно е ползвало данни за регистрация.
 

11. А1 има право при надлежно отправено искане на компетентен държавен орган да му предостави съответната информация отнасяща се за Потребителя.
 

12. А1 не носи отговорност пред Потребителя за:
а) загуби, пропуснати ползи и други вреди, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез портала за управление на услуги А1 от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги, както и в резултат от достъп и/или ползване на самия портал за управление на услуги А1;
б) неспособността на Потребителя да ползва услугите и/или самия портал за управление на услуги А1;
в) претенции на трети лица срещу Потребителя по повод ползване на услугите и/или самия портал за управление на услуги А1;
г) загуби, пропуснати ползи, вреди и/или претенции от трети лица, когато трето лице неправомерно е установило/узнало и/или използвало парола и/или потребителско име за достъп до портала за управление на услуги А1 и/или данни за регистрация в портала.
 

13. А1 не дава гаранции (изрични или подразбиращи се) и не носи отговорност относно информация, съдържание, услуги, функционирането и възможностите за достъп до портала за управление на услуги А1. При несъответствие на портала за управление на услуги А1 с изисквания и/или желанията и/или вижданията на Потребител, единственото право, което същия има, е да спре своя достъп до и да не ползва портала за управление на услуги А1.
 

14. А1 не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, регистриран Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на портала за управление на услуги А1, както и предоставяните чрез него услуги.
 

15. Съдържанието на портала за управление на услуги А1 е обект на права на интелектуална собственост на А1, освен ако е посочено друго. Всяко копиране, разпостранение и/или осъществяване на други правни и фактически действия относно съдържанието на портала за управление на услуги А1 без съгласието на А1, доколкото не е изрично разрешено, е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и други приложими нормативни актове и подлежи на съответни санкции. А1 предоставя на Потребителя единствено неизключително, непрехвърлимо право за лично ползване, включващо възпроизвеждане на съдържанието на портала за управление на услуги А1 само на устройства за лична употреба на Потребителя, като не се предоставят никакви права освен тези за лично ползване и не се гарантира нищо във връзка с качеството, възможността за ползване, претенции от трети лица спрямо Потребителя във връзка с ползването на съдържанието. Всякаква информация, данни, произведения и др., с изключение на лични данни, изпратени от Потребители на портала за управление на услуги А1 до А1, се считат за неконфиденциални, като лицето, което ги изпраща, отговаря за законосъобразността на съдържанието им и правото да се разпространяват, като изпращането им дава право на А1 да ги ползва свободно, както намери за добре.
 

16. А1 има право да осъществява автоматизирана идентификация на Потребителя посредством „бисквитки“ (cookies).
 

17. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
 

18. При възникване на спорове Потребителя и А1 полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.